Blog uživatele bliml

Výkopové práce v Lidových sadech

Vážení návštěvníci lesa,
během těchto letních prázdnin, počínaje příštího týdne, budou probíhat výkopové práce v níže vyznačené trase pro el. kabel firmy ČEZ. Prosíme Vás tedy o zvýšenou bezpečnost při pohybu v okolí výkopů, především upozorňujeme cyklisty.

Děkujeme


Těžba dříví v lokalitě za Výšinou

Chtěli bychom tímto požádat návštěvníky lesa o maximální opatrnost při procházení lokality mezi Libereckou výšinou a vodárnou v Lidových sadech. V této lokalitě probíhala těžba v 80ti letém porostu - jednotlivý výběr poškozených jedinců. Dále zde bude provedena obnovní těžba v porostní skupině 410 B11a/1e. Především apelujeme na cyklisty, kmeny se nacházejí i na lesní cestě. Děkujeme.


Budeme se na Vás těšit

Tisková zpráva SVOL

 „Přírodu dokážou ochránit lidé, kteří s ní pracují“

 

Určeno k okamžitému zveřejnění

Pelhřimov dne 26.2.2014

 

Majitelé soukromých lesů včera na celostátním jednání SVOL-komory soukromých lesů v Jihlavě projednávali vývoj lesnického sektoru, dotační systém v lesnictví včetně budoucí podoby Programu rozvoje venkova na období po roce 2014 a možné formy spolupráce s orgány ochrany přírody při správě oblastí Natury 2000.  Na závěr svého jednání schválili prohlášení k zachování kulturní krajiny a obnovení jejích přirozených funkcí. Setkání se zúčastnil Martin Žižka, pověřený náměstek pro lesní hospodářství, zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny David Lacina a člen představenstva Land&Forst Betriebe Österreich Michael Bubna-Litic.

Podle vyjádření Martina Žižky chce Ministerstvo zemědělství pod novým vedením s vlastníky lesů spolupracovat. Za priority resortu označil jmenování nového generálního ředitele státního podniku Lesy ČR a změny v jeho hospodářské politice shrnuté v dokumentu „Dřevěná kniha“,  jmenování náměstka pro lesní hospodářství, dále řešení otázky škod zvěří způsobených na zemědělských a lesních pozemcích a novelizaci vyhlášky o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

S novým panem ministrem chtějí majitelé lesů řešit dotační situaci v lesnictví, a to komplexně. „Nejde pouze o příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž objem se v některých krajích blíží nule, ale také o finanční prostředky z evropských fondů určené na zvyšování konkurenceschopnosti českého lesnictví (osa I) a zlepšování životního prostředí a krajiny (osa II)  v rámci Programu rozvoje a otázku úhrady mimoprodukčních funkcí lesů“, přiblížil situaci předseda SVOL František Kučera. „Navrhovaný rozpočet na lesnická opatření Programu rozvoje venkova pro příštích sedm let je alarmující“, doplnil člen předsednictva SVOL Jan Kalafut. „V rámci osy I činil rozpočet na lesnická opatření  v programovacím období 2007-2013 více než 85 miliónů EUR, ovšem na programovací období 2014-2020 je naplánováno pouhých 26,6 miliónů EUR! Na opravy cest by dle stávajícího návrhu vlastníci lesů dostali pouze zhruba jednu třetinu částky předchozího období, na nákup techniky a vybavení provozoven dokonce ještě méně než jednu třetinu předchozí částky. A razantní snížení – o více než 1/3 oproti minulému období – je navrhováno také v opatřeních osy II.“ Podle Martina Žižky je otázka evropských dotací stále otevřená a jednání zatím není ukončeno. Co se týká převedení dotací z krajů na ministerstvo, určitá šance by byla, ale závisí na možnostech rozpočtu.

Předseda Komory soukromých lesů Tomáš Czernin připomněl, že majitelé lesů by možná ocenili větší volnost pro rozhodování, jak se svým lesem nakládat, než dotace na hospodaření v lesích. Zároveň však doplnil, že uvolnění stávajících pravidel hospodaření v lese asi nelze předpokládat a spíše jde o to zamezit dalším snahám o omezování vlastnických práv z důvodů vydávaných za veřejný zájem. Vyzdvihl také skutečnost, že majitelé lesů poskytují obhospodařováním svého majetku společnosti benefity, které se v jejich účetní bilanci projevují pouze na straně nákladů a proto považuje za naprosto legitimní požadavek na objektivní ohodnocení mimoprodukčních funkcí  lesních majetků s právní jistotou úhrady. „Řešení, jak jej finančně zabezpečit, by se jistě našla, napadá mě například úhrada vlastníkům lesů z výnosů emisních povolenek“, dodal.

Člen představenstva rakouského Sdružení zemědělských a lesních podniků Michael Bubna-Litic konstatoval, že lesnictví je atakováno různorodými zájmy a požadavky - ochranářů, zpracovatelů dřeva, výrobců papíru či pro energetické účely. „To jsou velké výzvy pro hospodaření v lesích, ale naše společnost se dokáže jen těžko vypořádat s tím, že pěstování lesa je dlouhodobá záležitost -  nikdo nesklízí, co sám zasel. Vlastník lesa navíc čelí nepochopení ze strany veřejnosti. Především lidé ve městech zdůrazňují své ekologické zaměření, chtějí sedět na dřevěných židlích, ale přitom nechápou, že lesníci kácí živé stromy. To má za následek nárůst legislativy a nejrůznějších omezení, která vznikají „od zeleného stolu“, bez účasti lesníků.  „Lidé, kteří s přírodou pracují, ji dokážou ochránit lépe než zákony“, uvedl. Za nepředstavitelný označil záměr ponechat samovolnému vývoji 15 % lesů na území Evropské unie a zdůraznil nutnost spolupráce mezi vlastníky na mezinárodní úrovni.

V prohlášení schváleném na jihlavském zasedání, které bude postoupeno představitelům vlády, vyjádřili účastníci jednání svůj nesouhlas s konzervačními přístupy vedoucími až k požadavkům ponechání lesních ekosystémů samovolnému vývoji a poukázali na způsoby hospodaření v lesích, díky nimž se zachovala řada chráněných druhů do současné doby. „Využívat a zároveň tím chránit“ je přístup, o jehož prosazení do nejvyšších pater politiky usilují po vzoru bavorských a rakouských kolegů také vlastníci lesů v Česku, neboť přináší do regionů zaměstnanost a mohou z něj profitovat všechny zainteresované strany. Prohlášení je aktuální nejen s ohledem na opakované snahy vyhlásit v ČR nové národní parky, ale také s ohledem na rozšiřování národního seznamu evropsky významných lokalit Natury 2000. Majitelé lesů se nebrání spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Ministerstvem životního prostředí, ale z minulosti vědí, že ne vždy jsou orgány ochrany přírody přístupny požadavkům a argumentům vlastníka lesa, i když často je to právě vlastník lesa, díky jehož hospodaření se na konkrétní lokalitě předmět ochrany nalézá!

Na další dva roky byl do vedení SVOL-komory soukromých lesů opět zvolen pan Tomáš Czernin, místopředsedou se stal pan Josef Bartoň-Dobenín. Do představenstva Komory byli dále zvoleni  pánové Michael Podstatzký-Lichtenstein, František Kinský a Miroslav Pacovský.

 

 

Provedení výběru v porostu u Tiché cesty.

Dnes byl zahájen jednotlivý výběr dřevin v tomto porostu. Dochází opět k uvolnění již výrazně zastoupeného podrostu a k odstranění především již v tomto věku (140 let) nekvalitních jedinců. Tímto dojde k celkovému prosvětlení porostu, které je nutné pro podporu nově vyrůstajícího lesa ve spodní etáži.
Máte-li někdo k tomuto dotazy, neváhejte a pište či volejte (602171377) a ptejte se. Sejdeme se s Vámi i osobně a vše se pokusíme vysvětlit. J.B.


Obnovní těžba u "Opic" (SEV Divizna)

Vážení návštěvníci lesa,

v těchto dnech probíhá těžba dřeva v lesním porostu nedaleko SEV Divizna v Lidových sadech. Jedná se pouze o malý násek porostu, za účelem podpory podrostu vyskytující se v dolní etáži. Těžený porost je ve stáří cca 140 let a je nutné ho začít obnovovat, tj. podpořit přirozené zmlazení buku vyskytující se zde v hojném počtu. 

dne 13.1.2014

Obnovní těžba nad Lesním koupalištěm

Vážení návštěvníci lesa,
v lokalitě nad Lesním koupalištěm v lidových sadech se provádí obnovní těžba. Dochází primárně k jednotlivému výběru zdravotně poškozených jedinců a k uvolnění bukového nárostu pod porostem. Toto uvolnění podrostu je prováděno tvorbou lokálních kotlíků či tedy již zmiňované rozvolnění horní etáže porostu (tj. té ve stáří 125 let). Děkujeme Vám taktéž předem, že nebudete vcházet do prostor, kde právě těžba probíhá. VVaše případné dotazy jsme ochotni zodpovědět nejen zde, mailem či telefonicky, ale i na místě samém. J.B


Tisková zpráva SVOL

„Jak je to se zisky vlastníků lesů?“

Určeno k okamžitému zveřejnění Pelhřimov dne 7.8.2013

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR (tzv. Zelená zpráva) projednaná vládou 31. července t. r. přinesla podrobný pohled na celé odvětví a poskytla lidem z oboru i zájemcům z řad veřejnosti celou řadu cenných informací. Jak ukázala zpráva ČTK ze dne 5. srpna „Zisk vlastníků lesů loni rostl, nejvíce vydělával stát“, dají se tyto údaje chybnou interpretací hrubě zkreslit. Již s tvrzením v titulku nelze souhlasit. Ano, státní podnik Lesy České republiky v roce 2012 skutečně vykázal rekordní zisk ve výši téměř 5,5 miliardy Kč, nicméně k tomu, aby celé tvrzení z titulku bylo pravdivé, je ještě daleko. Možnost odvodu tohoto zisku do státního rozpočtu, tedy skutečně státu, zavedla až novela zákona o státním podniku od 1. srpna t. r. O této možnosti, nikoliv povinnosti, rozhoduje Ministerstvo zemědělství po předchozím souhlasu vlády. Ze zisků LČR, ani z těch „obřích“ z posledních tří let, do státního rozpočtu zatím nedorazila ani koruna. Za pozornost jistě stojí, že zisky státního podniku do r. 2010 byly řádově pouze ve stovkách milionů korun, tedy zcela neodpovídající rozloze spravovaného lesa, ani zisku dosahovanému v současnosti. Při pohledu na tuto skutečnost jsou na místě tři otázky: kde končily tyto miliardy do roku 2010, zda je současná výše zisku úměrná a zda není cenou za tyto zisky destabilizace lesnického sektoru jako takového. Zpráva ČTK uvádí, že u státních lesů dosahoval zisk před zdaněním na hektar včetně dotací 3.907 korun, u lesů soukromých 2.103 korun a že nejmenší zisk vykazovaly lesy ve vlastnictví měst a obcí (1.452 Kč na hektar). Toto tvrzení vyplývá z neznalosti způsobu hospodaření v lesích ve vlastnictví státu a ve vlastnictví fyzických osob, měst a obcí a je nezbytné je upřesnit. To, že se porovnávají a dávají do souvislostí vzájemně odlišná čísla, je způsobeno nájemným, které právě obecní a městské organizace, ale i organizace zřízené fyzickými osobami k obhospodařování lesů svým zřizovatelům odvádějí. Zde je podstata onoho rozdílu zisku, který vytváří státní podnik a zatím si jej ponechává na svých sice transparentních účtech, ale vlastníkovi (státu) jej dosud neodevzdává a nižšího vytvořeného zisku fyzických osob a obecních majetků, které musí kromě zisku vytvářeného pro svůj vlastní rozvoj, nákup techniky či investování do vybavení firmy, pravidelně odvést svému vlastníkovi nájemné. V Zelené zprávě je vliv nájemného na zisk zejména obecních a městských lesů sice v textu vysvětlen, nicméně pro účely zprávy ČTK toto vysvětlení nebylo vůbec vzato do úvahy. V rámci interního ekonomického šetření, které provádí Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, je odváděné nájemné jednou z podstatných zjišťovaných hodnot. Pouze v roce 2009, kdy byly ceny dříví na velmi nízké úrovni, poklesla tato hodnota na necelých 1.500 Kč/ha, v ostatních letech se hodnota odváděného nájemného pohybuje mírně nad 2.000 Kč/ha. Připočteme-li tedy toto nájemné k výši zisku vykázaného městskými a obecními lesy ze Zelené zprávy, přiblížíme se hodnotě uváděné pro státní vlastnictví. Způsob správy obecních, městských i soukromých majetků však na rozdíl od systému zadávání prací u LČR podporuje stabilní pracovní místa na venkově a jednoznačně preferuje místní drobné živnostníky a dřevařské provozovny.

Poznámka pro editory: Zhruba 40 % lesních pozemků v České republice patří nestátním majitelům – městům, obcím, soukromým majitelům – fyzickým osobám či právnickým osobám, lesním družstvům obcí, školám apod. Jejich zájmy, k nimž patří zejména zajištění rovnováhy mezi všemi stránkami hospodaření v lesích (ekologickou, ekonomickou a sociální) a respektování vlastnických práv, obhajuje a prosazuje na regionální, národní i mezinárodní úrovni dobrovolná organizace majitelů a správců nestátních lesních majetků Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). K dnešnímu dni její členové hospodaří na 377 tisících hektarech lesa, což představuje 14 % výměry všech lesů v republice. Více na www.svol.cz

Tisková zpráva SVOL

„Majitelé lesů požadují přímé platby“

Určeno k okamžitému zveřejnění Pelhřimov dne 25.3.2013 Republikový výbor SVOL na svém březnovém jednání v Pelhřimově opakovaně vyjádřil nespokojenost s řešením situace v oblasti finančních podpor lesního hospodářství ze strany krajů a Ministerstva zemědělství. Lesnictví je výjimečné odvětví národního hospodářství. Není pouze producentem ekologické suroviny, ale poskytuje společnosti řadu mimoprodukčních funkcí. Zatímco nároky společnosti na tyto funkce stoupají, ocenění jejich hodnoty je mizivé. Majitelé lesů se proto obracejí na ministra zemědělství s žádostí o zahájení jednání o přímých platbách na hektar lesa. Do roku 2004 (včetně) poskytovalo Ministerstvo zemědělství majitelům lesa tzv. příspěvky na hospodaření v lesích. I když jejich objem postupně klesal, měli vlastníci lesů alespoň určitou jistotu finanční podpory, kterou chápali jako částečnou kompenzaci za mimoprodukční funkce lesa využívané celou společností. Vytvořením nového systému veřejné správy a samosprávy a přechodem výplaty finančních podpor pro lesní hospodářství na nově zřízené kraje se však situace radikálně změnila. V řadě případů kraje odstoupily od jednotného pohledu na potřeby lesního hospodářství a vytvořily si nová pravidla, která mají za následek nerovnoprávné postavení vlastníků lesů v různých krajích, diskriminaci majitelů podle druhu vlastnictví, velikosti majetku apod. Některé kraje využily skutečnosti, že prostředky na lesnictví nejsou účelově vázané, a hradí z nich jiné potřeby. Podpora lesnictví se tak během osmi let snížila z půl miliardy korun na pouhých 160 mil. korun (plán pro rok 2013). Matná lesní politika ve sféře Ministerstva zemědělství v uplynulých letech, která včas a účinně nezareagovala na promyšlenou environmentální politiku Ministerstva životního prostředí, přivedla lesnictví k jeho dehonestaci a postupnému vytěsňování z lesů. Zatímco stát vynakládá stomiliónové částky na podporu nejrůznějších ekologických projektů, nad jejichž smysluplností a oprávněností se dá mnohdy pochybovat, lesnictví, které přejímá do své běžné profesní činnosti lesnické služby v oboru environmentálních a sociálních potřeb společnosti, zůstává na okraji jeho pozornosti. S tím se majitelé nestátních lesů pochopitelně nemohou smířit a žádají proto ministra zemědělství, aby zahájil jednání o poskytování přímých plateb na hektar lesa. Otázka finančních podpor hospodaření v lesích bude i nosným tématem celorepublikové konference SVOL s názvem „Vlastnictví lesa nejen zavazuje, ale také opravňuje“, která se uskuteční 11. dubna v Pelhřimově. Na jednání je pozván ministr zemědělství, zástupci Parlamentu ČR, hejtman Zlínského kraje a předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro zemědělství, předseda Svazu měst a obcí ČR a další hosté. Další informace: Zhruba 40 % lesních pozemků v České republice patří nestátním majitelům – městům, obcím, soukromým majitelům – fyzickým osobám či právnickým osobám, lesním družstvům obcí, školám apod. Jejich zájmy, k nimž patří zejména zajištění rovnováhy mezi všemi stránkami hospodaření v lesích (ekologickou, ekonomickou a sociální) a respektování vlastnických práv, obhajuje a prosazuje na regionální, národní i mezinárodní úrovni dobrovolná organizace majitelů a správců nestátních lesních majetků Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). K dnešnímu dni její členové hospodaří na 377 tisících hektarech lesa, což představuje 14 % výměry všech lesů v republice. Více na www.svol.cz