Blog uživatele bliml

Ceník 2012

Vážení zájemci o palivové dříví,

vytvořili jsme pro vás aktuální ceník palivového dříví. Je nutné vás upozornit na změnu DPH, a to na zvýšení sazby z 10 % na 14 %.

Těšíme se na vaše objednávky

 

Tisková zpráva SVOL

„Hospodaření v Národním parku Šumava z pohledu místních samospráv“

Určeno k okamžitému zveřejnění
Pelhřimov dne 25.10.2011

Dvanáct procent výměry lesů v Národním parku Šumava se nachází ve vlastnictví obcí. Mnohé z nich jsou členy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, které ve spolupráci s redakcí Veřejné správy uspořádalo 17. října v Kašperských Horách panelovou diskusi na téma „Hospodaření v Národním parku Šumava z pohledu místních samospráv“.

Kašperské Hory jsou městečkem s 1.520 obyvateli, které vlastní 6.084 ha lesních porostů. Lesy jsou převážně historickým majetkem města, pouze malá část (cca 250 ha) pochází z poválečných přídělů. V roce 1991 byl na výměře 4.856 ha lesů vyhlášen národní park, 597 ha podléhá režimu CHKO; ochranářská pravidla se nevztahují pouze na 631 ha. Jak uvedla starostka města Alena Balounová, vyhlášení národního parku přineslo městu prokázaný úbytek pracovních míst v lesnictví, zvýšení nezaměstnanosti z 8 na 15 %, změnu profesní skladby obyvatel, odliv mladých lidí a lidí s vyšším vzděláním, úbytek dětí v základní škole, odchod bankovního ústavu z města a problémy se zajištěním zdravotní péče a veřejné dopravy. Město nezaregistrovalo zvýšené příjmy z cestovního ruchu vlivem vyhlášení národního parku, nýbrž zhoršení životních podmínek místních obyvatel. Od vzniku národního parku do roku 2000, kdy byly lesy městu vydány, nedostalo město žádnou náhradu. První prostředky obdrželo až za rok 2006, a to v roce 2008. Kompenzace za rok 2006-2010 ve výši 31 mil. a 14 mil. Kč za omezení hospodaření neodpovídají skutečným ztrátám na majetku způsobeným nižším zpeněžením dřeva z kůrovcových zón o cca 350 Kč/m3, dopravou napadeného dřeva a ponecháním neasanovaného dříví. Protože městský majetek dlouhodobě ztrácí na hodnotě, požádalo město na základě rozhodnutí zastupitelstva o vyjmutí lesů z národního parku. „Chceme o své lesy pečovat a věříme, že v naší péči se stanou přírodními dříve, než ty parkovní. Návštěvníci se budou na Šumavu vracet, když budou lesy zelené“, dodává paní starostka. Podobný názor vyjádřil i odborný lesní hospodář města Volary a jednatel Městských lesů Volary Miroslav Řežábek. Tamější zastupitelstvo schválilo vyjmutí městských lesů z parku v roce 2007.

Ředitel Správy NP a CHKO Jan Stráský chápe postoj obcí a vnímá jejich problémy. Za hlavní příčinu v péči o lesy nestátních vlastníků v národním parku považuje špatnou vizi budoucí existence parku a jeho finanční zajištění v příštích 10 – 20 letech. Vedoucí oddělení ochrany přírody Krajského úřadu Plzeňského kraje Jan Kroupar konstatoval, že na Šumavě byla dána přednost ekologickému pilíři a byla narušena rovnováha mezi ostatními funkcemi krajiny. Nespokojenost obcí zapříčinila i nekomunikace ministerstva s obcemi a kraji po roce 2006. „Chybí základní analýza problémů a přiznání chyb ze strany ministerstva životního prostředí, které jako nejvyšší státní orgán ochrany přírody vše zastřešuje a může rozhodující věci ovlivnit i změnit. Situace je krizová jak z hlediska rozpadu lesních ekosystémů, tak ve vztazích k regionům i obcím, ale v analýze plánu péče za uplynulé období o tom není žádná zmínka. Dlouhodobý cíl není jednoznačně definován, což vzbuzuje absolutní nedůvěru všech zúčastněných“, doplňuje odborný poradce a člen expertní skupiny NPŠ Josef Vovesný. „Veřejnost je zmatená polopravdami rezonujícími se všech stran a ptá se, zda lze tento vývoj zastavit a zda má smysl proti tomu vůbec něco podnikat“, dodává.

Podle starostky Balounové může stávající situaci města a jeho žádost o vynětí lesů z parku vyřešit buď vládní nařízení, nebo prosazení změny hranic v novém zákoně o Národním parku Šumava. K tomu ovšem dosud chybí politická vůle. Významnou roli hraje skutečnost, že lesy Kašperských Hor se nacházejí v samém nitru parku - jejich odchodem by se park prakticky rozdělil na dvě poloviny - a také ochrana evropsky významných lokalit Natura 2000, do kterých je zahrnuto celé území CHKO Šumava. Ředitel NP Stráský však nepovažuje situaci za neřešitelnou: „Řešení existuje několik, ale musí se na nich dohodnout všechny zúčastněné strany. Příležitostí k tomu je i tvorba nového zákona“.

Všichni diskutující se shodli, že zásadní je prolomit nedůvěru mezi parkem a obcemi, stabilizovat systém prostorově na dlouhé období a poskytnout zákonné záruky, že bezzásahová území nebudou dále rozšiřována. Šumava si nový zákon o národním parku určitě zaslouží. Otázka je, jak bude vypadat. Návrh zákona z dílny Plzeňského kraje by měl být zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, která svou schůzi zahajuje právě dnes. Vláda tento návrh zamítla s tím, že ministerstvo životního prostředí připravuje vlastní návrh zákona, který předloží do konce roku. Nesouhlas s plzeňským návrhem odůvodnila vláda zavedením odlišného právního režimu v jednom ze čtyř národních parků a zřízením obecně prospěšné organizace na hospodaření v lesích národního parku. Návrh Plzeňského kraje nově definuje rozdělení zón národního parku, jeho celková rozloha by se měnit neměla. První zóny s nejcennějším územím by měly nově pokrývat zhruba 18 procent plochy a namísto 135 zón by jich mělo být nejvýše dvacet. Podle návrhu zákona nesmí vymezení prvních zón a uplatňované způsoby péče "způsobovat podstatné negativní změny na území vně těchto zón", což někteří odborníci považují za absurdní a naprosté nepochopení smyslu existence parku.

Ministerský zákon počítá se členěním parku do tří zón. Do první zóny by měla patřit celistvá, plošně rozsáhlá území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami. Ve druhé zóně by měla být území s ekosystémy, které budou vhodné pro šetrné, přírodě blízké hospodaření. Návrh zákona počítá se členěním druhé zóny na dvě části - na část A a část B. Část A by mělo vedení parku systematicky připravovat na vstup do první zóny, zatímco část B do prvních zón včleněna nebude. Třetí zóna by měla být určena pro hospodářskou činnost, turistiku a sportovní aktivity. Navrhované rozdělení druhých zón považují obce za „skrytou zonaci“, neboť zásahové zóny by se mohly úředním rozhodnutím např. po změně ministra stát opět bezzásahovými. Pro oddělení hospodářské a správní úlohy parku počítá ministerský návrh s devítičlenným výborem, který by schvaloval vybrané kroky řízení a péče v parku. Struktura devítičlenného výboru je: dva zástupci ministerstva životního prostředí a Správy parku, dva zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje, dva zástupci obcí a tři představitelé akademické obce. Na tom se shodli i účastníci druhého kulatého stolu o budoucnosti Šumavy s ministrem životního prostředí. Třetí jednání o podobě návrhu nového zákona o Šumavském národním parku, které se uskutečnilo 24. října, přineslo shodu na většině technických záležitostí, o rozdělení zón se však nejednalo. K této problematice se zúčastněné strany vrátí zhruba za tři týdny.

dne 26.10.2011

Úklid Tiché cesty - Clean Up

3.10.2011

Rekonstrukce Skautské studánky

Vážení návštěvníci lesa. V minulém týdnu jsme dokončili rekonstrukci Skautské studánky v Lidových sadech za finanční podpory firmy Termizo, a.s. Budeme velmi rádi, když tento krásný kout lesa navštívíte a příjemně alespoň chvíli zrelaxujete. Předem Vám všem návštěvníkům děkujeme, že si své odpadky odnesete s sebou do svých popelnic.

Taktéž probíhala oprava lavic u ohniště v blízkosti Tiché cesty před Lesním koupalištěm.

V příštím roce budeme dále pokračovat s instalací různých rekreačně herních prvků.

Přejeme příjemné prožitky

27.9.2011

Opis zprávy o stavu REKREAČNÍHO lesa nad přehradou Harcov

Takovouto zprávu jsme obdrželi od Mgr. Zemana, který nám pomáhá s úklidem nejen v lesní lokalitě nad přehradou Harcov, tj. "Zelené srdce Liberce".
Doslovný opis:

Těžké ztráty vandalizmem utrpěly tentokrát informační cedule. Na začátku traverzové cesty dole nad hrází někdo prorazil ceduli poblíž pohozeným kmenem habru. Dosud tam trčí! Druhá cedule nahoře pod garážemi je i se sloupky vyvrácena a leží na zemi. Lidi jsou bohužel děsný dobytek!
Odpady si záměrně nechávám na závěr. Celkový bordel docela odpovídá počátku rekreační sezóny. Nasbíral jsem dva pytle směsného odpadu (ty jsou nahoře vedle separačních kontejnerů u dětského hřiště – dole u hráze se to neosvědčilo – když to pár dní neodvezete, vandalové to protrhnou a další černá skládka je na světě!), dva pytle PET lahví ( skončily v separačním kontejneru), 1 pytel skla nejrůznějšího druhu (dtto předchozí) a větší množství Al plechovek od nápojů (ty skončí v Kovošrotu). Smutnou novinkou je, že došlo na vaše slova a vandalové ukradli další dvě plechové výplně košů. Přesto bych to nerušil, protože alepoň v okolí těch košů je RELATIVNĚ menší bordel.
No a to je tak asi všechno. Upřímně se musím přiznat, že moji lásku k libereckým spoluobčanům (zvláště některým) to příliš neprohloubilo. Nicméně Rosinanta klopýtá dál a v boji s větrnými mlýny pokračuji.

Hezký zbytek víkendu přeje
Mgr. Jan Zeman, geofyzik ve výslužbě

zvýšený výskyt zmijí!

Vážení návštěvníci lesa,
chtěli bychom vás upozornit na zvýšený výskyt zmijí v lesním komplexu v Lidových sadech. Jedná se především o úsek lesní cesty od konečné tramvaje k vodárně. Prosíme Vás buďte obezřetní a v případě uštknutí volejte linku 155.

Ukončení prodeje dříví formou "samovýroby"

Vážení zákazníci,
jelikož byl již pro letošní rok naplněn limit pro prodej palivového dříví formou tzv. samovýroby, ukončujeme tuto možnost nákupu paliva.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v příštím roce.

Těžba pod sídlištěm Kunratická

Vážení návštěvníci lesa,
V průběhu měsíce března 2011 bude v lokalitě pod sídlištěm Kunratická probíhat těžba dříví. Jedná se konkrétně o likvidaci polámaných dřevin (borovice, dub, bříza,...), tj. provedení nahodilé těžby. Dále pak provedení okrajové seče v porostní skupině 426 A11. Ktéto formě rozpracování porostu bylo přistoupeno v návaznosti na příkrý sklon terénu, kde by byl jednotlivý výběr stromů velmi složitý či spíše nemyslitelný. Chtěli bychom Vás tímto také požádat o dodržování bezpečnosti v této lokalitě. Děkujeme

Spolupráce se seniory

Ač nás při naší profesi vůbec nenapadla myšlenka spolupracovat se seniory, stalo se to skutečností. Oslovila nás a navštívila paní Milena Buriánková, která je obyvatelkou městské části Ruprechtice a je redaktorkou celorepublikového časopisu SENIOR
(www.casopis-senior.cz). Původně se přišla informovat jak pomoci lesní zvěři při takovém množství sněhu, který v okolí ležel, nicméně při rozhovoru s námi ji napadlo, že bychom mohli společně psát informace, rady či zajímavosti o lese a zvěři do výše zmiňovaného měsíčníku. A tak jsme se stali pro letošní rok součástí seniorského života. Ovšem nejej to. S paní redaktorkou jsme se dohodli i na aktivní spolupráci se seniory z blízkého okolí a jak to vše probíhá se budete moci dočíst v SENIORU.
1. článek únorového čísla psaný M. Buriánkovou:

LES náš vezdejší
Liberec, ač s dávnou pověstí rebela, přesto patří k městům, které vábí. Historie i přítomnost smírně žijí v obklíčení uzdravujících se lesů , starousedlíci mají o čem vyprávět a nová generace si jako všude jinde zkouší najít své místo na slunci cestou vzdoru nebo hrané pokory. Faktem je, že tady nevydrží nikdo, kdo toto město nemiluje. Slabší nátury jen těžko unesou drsnější a svéhlavé počasí , časté návraty k revolučním tradicím v moderním kabátě a divokou jízdu některých politiků jedoucích na valachu z původní stáje, byť v novém sedle. .….Jsem přivandrovalec, ale spokojený už 43 let , dokonce tak moc, že se mi chce pořád víc prospívat živému městu , které mi přirostlo k srdci . V této chvíli jsem zaslechla SOS z přilehlých lesů, které jsou domovem obyvatelů čtyřnohých. Všechno se dalo do pohybu až po splynutí dvou mimořádných zážitků v jediný , který pak snadno odstartoval proměnu přání ve skutek .
Nevšední zážitek pasoucí se srnky s mládětem uprostřed civilizace jsem dostala dárkem od paní Přírody jako první. Možná byl proto tak sladký , abych unesla příběh druhý , který bych raději vymazala z hlavy. Zaplatila jsem ale tu daň , aby v hlavě zůstal a trvale mým emocím připomínal, že každá mince má strany dvě ….
Psi i pytláci se v zajetí lovecké vášně chovají stejně, poslouchají své pány na slovo do okamžiku, než chytí stopu . Dva hafani z mého příběhu uštvali mladou srnu necelých dvěstě metrů od ZOO, připravili ji o nohu a chystali se ji poslední minuty života protáhnout peklem. Neradila jsem se s rozumem, popadla jsem pořádný klacek a psům dokončení záměru s vypětím všech sil a odvahy zatrhla. Kamarádka zapomněla, že je hysterka a zavolala myslivce, aby ukončili trápení plačícího zvířete. …..Zdálo se mi to hodně nocí. …….
Když jsem oba příběhy zpracovala už bez emocí, došlo mi, že tady není něco v pořádku. Nejspíš zvířatům nesvědčí hlučná samota v místech, která byla dříve jejich domovem. Vadí jim občasné sirény a petardy z lomu sídlícího uprostřed lesa a s koncem roku i oslavné ohňostroje přibalené k mnohahodinovému kraválu, který je pro dosud nevybouřené jedince jediným možným startem do dalších všedních dnů. Pro zvířata je zvukový koncentrát spíš znělka zahajující horší časy plné zimy a scvrklých žaludků ……
Z hlavy se mi skoro kouřilo, jak jsem se ve svých představách prodírala s nůší dobrot ke krmelcům, jak seriálová Pamela k tonoucím…..vtíravá výčitka svědomí byla chvíli vhodnou potravou pro mé ego, jež si dlouho neužilo . Pozvolna jsem představy proměňovala v reálné sušení chleba , krájení přebytečné zeleniny, a pátrání po nejbližším krmelci. Podařilo se v úpatí předhůří Jizerských hor k mému překvapení v poměrně husté zástavbě rodinných domků. Čím víc jsem se snažila, tím víc se vtíral pocit, že to není nejlepší řešení. Internet mi vydával pořád víc rozporuplných infotrmací, čím krmit a co rozhodně neudělat. Nakonec jsem si řekla, proč nejít ke zdroji informací v této věci rovnou ke správcům libereckého lesa , ti mi jistě poradí jak prospět nejlépe. A dobře jsem udělala . Už dlouho jsem neměla pracovní rande s mládencem a tak jsem objednané setkání neodkládala. To jsem ještě netušila, že mládenci budou dva a že uslyším tolik cenných rad ,které si rozhodně nebudu moci nechat jen pro sebe. Slovo dalo slovo, ředitel příspěvkové organizace a odborný lesní hospodář Jiří Biml a lesník, zajišťující lesní výrobu Jan Urbánek, nám budou měsíc co měsíc radit , jak pomoci lesu a jeho obyvatelům . Možná i mnohým z nás, kteří cestu k této pomoci dosud nenašli ,ale hledají . Lesníci chystají pro přátele lesa dárek v podobě krmelce. Umístí jej na vhodné místo , zaručující jak pohodu pro zvěř tak a i dostupnost pro seniory , kteří chtějí pomoci s přikrmováním. Postupně nás naučí co připravit, aby čtyřnohým přátelům nejen krmení chutnalo, ale hlavně jim neublížilo. O informační krmítko pro milovníky přírody se postará náš časopis SENIOR. Poprvé nám lesníci poradí už v v březnu a spolu s poradnou vám odvyprávím sladký příběh číslo jedna Zatím nakoukněte do kuchyně „kluků od lesa“ na www.mestske-lesy-liberec.cz , zaručuji vám, že vás mile překvapí co všechno se dá uvařit z mála…….. Milena Buri

Těžba u Tiché cesty

Vážení návštěvníci lesa, od pondělí 7.1.2011 bude probíhat obnovní těžba v lokalitě Tiché cesty v Lidových sadech. Jedná se o těžbu, kterou se podpoří stávající přirozená obnova pod porostem. Dále budou vybrány zdravotně nekvalitní jedinci a jedinci s cílovou tloušťkou. Zásahem nebude docházet ke kompletnímu smýcení a vytvoření holiny. Předem Vám děkujeme za pochopení a za Vaší opatrnost při návštěvě lesa v této lokalitě.