• Služby pro Vás
 • O nás
 • Aktuality
 • Ceník
 • Kontakt
 • Sbírka listin
 • Smlouvy
 • GDPR
 • Impressum

PEFC

facebook

Desatero rad, jak nakládat se svým lesem

 1. Desatero rad, jak nakládat se svým lesem

            Jelikož již několik let spolupracuji s jedním soudním znalcem na znaleckých posudcích, opět jsem se bohužel muset setkat s vlastníkem „nešťastníkem“ jednoho malého lesního majetku. Proč nešťastníkem? Řešil problémy s prodejem dříví ze svého lesa, konkrétně nízkou cenu uhrazenou ze strany kupujícího. Bohužel až po té, co bylo vše uzavřeno a uhrazeno. To je pozdě! Proto mne toto podnítilo k tomu, abych alespoň touto cestou Vám vlastníkům poradil, na co si dát pozor při správě svého lesa!

 1. Dodržuji zákony.
 2. Chci se o les starat, nebo ho raději prodám?
 3. Nechci se starat o svůj les a chci ho raději prodat, poradím se s odborníkem, jak na to.
 4. Chci se o les starat, pak tak, abych ho zušlechťoval.
 5. Při hospodaření se svým lesním majetkem myslím i na své potomky.
 6. Každý, kdo vlastní les, má k tomu i odborného lesního hospodáře (dále jen OLH).
 7. Každý, kdo vlastní les, má právo na „kuchařku“, tj. lesní hospodářské osnovy.
 8. Vždy se poradím s odborníkem, chci-li provádět ve svém lese jakýkoliv zásah.
 9. Momentální zisk z prodaného dříví je pomíjivý.
 10. Nikdy neprodávám dříví bez jasně daných smluvních podmínek.

 

Nyní detailněji, přesto velmi stručně: 

1.Dodržuji zákony

Ač jsem vlastníkem lesa, neopravňuje mne to k tomu, že si mohu ve svém lese dělat, co chci. Je nutno mít na paměti, že musím primárně dodržovat zákon 289/1995 Sb., o lesích a s tím spojené prováděcí vyhlášky a související legislativu. Proto je vhodné se s touto „lesnickou“ legislativou seznámit. Jedná se především o to, co mi jako vlastníkovi zákon přikazuje a co zakazuje. Např.: povinnost zpracování kalamitních stromů, dodržování kvality sadby, rozsah těžby, zalesňovací povinnost, lhůty, atd. 

2.Chci se o les starat, nebo ho raději prodám?

Toto je jedna z nejdůležitějších otázek, stanu - li se vlastníkem lesa. Les je starost nejen pro mne, ale i do budoucna pro mé potomky. Les přináší mnoho požitků a prožitků, ale i mnoho starostí, mnohdy i potíží. Nelze si představovat, že díky pár hektarům lesa, jsem se stal boháčem, myšleno v penězích. Takto, jako uvědomělý hospodář, uvažovat nemohu. Musím se vždy držet pravidla: „Když si z lesa něco odnesu, musím mu to vrátit“. Les neznamená pouze stromy – dříví – peníze, ale především starost – dřina – investice. Zamyslím se tedy, jakou cestou se vydám s vědomím, že ponechám – li si tento majetek,  musím se mu věnovat , a to po dlouhá desetiletí. Nebo se vzdám těchto myšlenek a raději les prodám. Rozhodnutí učiním dřív, než začnu cokoli s lesem dělat! Proč? Cokoli, co v lese učiním, může ovlivnit cenu při budoucím prodeji, a to ve většině případů směrem dolů!

3.Nechci se starat o svůj les a chci ho raději prodat, poradím se s odborníkem, jak na to.

Rozhodnu – li se, že les prodám, mám před sebou vidinu mnoha peněz. Ale tak to není. To možná slibují různí spekulanti, od kterých nakonec stejně žádné peníze neuvidím. Mám naopak před sebou mnoho práce spojené s prodejem. Trh s lesními pozemky je velmi malý a málo kdo chce les koupit, což se odráží na ceně lesního majetku. Je proto vhodné, obrátit se na odborníky. Odborník, nerovná se vždy realitní kancelář či realitní makléř. Odborníkem na slovo vzaté je soudní znalec vedený v seznamu soudních znalců a tlumočníků na www.justice.cz, a to obor ekonomika (specializace - ceny lesních pozemků,…) či obor lesní hospodářství. Od tohoto znalce si nechám vypracovat posudek na cenu administrativní (vyhláškovou) a cenu obvyklou (tržní). Poté se mohu s těmito posudky obrátit na realitní kanceláře, aby mi pomohly s vlastním prodejem. Cena smluvní, tj. cena, na které se dohodnu s kupujícím, by se měla pohybovat alespoň v rozmezí mezi cenou tržní a vyhláškovou. Nikdy nemohu prodávat pozemek bez porostu (samozřejmě pakliže na něm porost roste) a nikdy nemohu prodávat porost bez pozemku (samozřejmě rozhodnu-li se prodat lesní majetek a ne pouze dříví). Vždy mám vše smluvně ošetřeno!

4.Chci se o les starat, pak tak, abych ho zušlechťoval.

Les je velmi složité a citlivé přírodní prostředí, proto k němu přistupuji s rozvahou a s citem. Je mnoho způsobů, jak svůj les mohu obhospodařovat a jakou zákonnou cestou se mohu vydat. Nicméně si vždy počínám tak, abych zvyšoval jeho kvalitu, stabilitu a minimalizoval jakékoliv poškození. Např. to, jak a čím dnes zalesním, se mi projeví i za 100 let. Les musím chránit a vychovávat a poté si z něho mohu něco vzít. Les není pouze seskupení stromů, ale je to i voda, veškerá flora a fauna. Na každém metru čtverečním může být různá. Toto nazýváme lesními ekosystémy, které tvoří různé celky v daných lokalitách a vzájemně pro svou existenci jsou velmi důležité. Jak mám tedy s lesem pracovat mi pomůže odborná literatura, informace z internetu, ale především odborný lesní hospodář (viz. dále). Jednou z možností, jak získat informace je, stát se členem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL – www.svol.cz).

5.Při hospodaření se svým lesním majetkem myslím i na své potomky.

Vše se vším souvisí a v lese to platí obzvláště. Plynule navazuje tento bod na předešlé a následující. Zásadou u obhospodařování lesa je dlouhodobost! Proto plány, co budu dělat s lesem, nemohou být pouze na letošní či příští rok, ale na desítky let dopředu. Jestliže dnes investuji do lesního majetku své peníze, nemohu očekávat návratnost v týdnech, měsících, letech, ale v desítkách let. A naopak, jestliže dnes mám nějaký zisk z prodeje dříví z lesa, musím počítat s investicí minimálně po dobu následujících 40-ti let. Proto vždy myslím i na své potomky, aby neměly s lesem více starostí, než je nutné. Konkrétně se jedná např. o to, že dnes z utržených peněz za dříví musím počítat s investicemi na zalesnění (koupím sazenice a zasázím), ochranu zasázených stromků (ožínám buřeň (trávu) kolem stromků, natírám stromky proti okusu zvěří), na výchovu porostu (prořezávky a probírky do věku 40-ti let stáří porostu – zákonná povinnost).

6.Každý, kdo vlastní les, má k tomu i odborného lesního hospodáře (dále jen OLH).

Kdo je vlastně odborný lesní hospodář? Je to fyzická či právnická osoba vlastnící licenci OLH. Je to tedy profesionál s vystudovanou střední či vysokou lesnickou školou s danou praxí. Právě OLH vede zákonnou agendu o mém lese a právě on doporučuje, co je vhodné s mým lesem dělat. Každý vlastník lesa tohoto OLH musí ze zákona mít sjednaného či přiděleného! V případě, že vlastním les do výměry 50 ha, tak mi OLH zpravidla přiděluje státní správa lesů, která ho ze státního rozpočtu hradí. To ovšem neznamená, že si nemohu sám smluvně sjednat jiného, mnou vybraného a placeného. Není ovšem hospodář, jako hospodář. Mám – li o svém lese jakousi představu, měl bych si najít OLH takového, s kterým se v pohledu na hospodaření v lese ztotožňuji. Kde mám OLH hledat? Na každé obci s pověřenou působností (tj. obec, kde mají i státní správu lesa – odbor životního prostředí) mají seznam všech OLH v mém okolí, kterým byla vydána licence! O jeho práci se mohu přesvědčit na jiných, jím spravovaných majetcích (obce, města, soukromý vlastník či revír u LČR, s.p.).

7.Každý, kdo vlastní les, má právo na „kuchařku“, tj. lesní hospodářské osnovy.

Každý kousek lesního pozemku v naší republice je určitým způsobem evidován a lesnicky popsán. To, co tzv. lesničtí taxátoři vyhotoví, se nazývá „Lesní hospodářská osnova (u majetků do 50 ha lesa) či lesní hospodářský plán (majetek nad 50ha lesa). Co to tedy je? Je to právě jakási kuchařka pro vlastníky lesa skládající se z textové a mapové části. Jako vlastník se z ní mohu dočíst, jak staré porosty na mém majetku jsou, jaké zastoupení druhů dřevin mi v porostech roste, atd. A také se mohu z ní dočíst, zda mám v porostech udělat nějaké výchovné zásahy (prořezávky, probírky) anebo zda mohu v daném porostu provést obnovní těžbu, atd. Platnost je zákonem stanovena na 10 let, poté se zhotovuje nová/ý. Kde mohu osnovu získat? Opět na obci s pověřenou působností, která ze státního rozpočtu zhotovení osnov hradí. Převezmu – li si osnovu, musím dodržovat závazná ustanovení v ní zakomponovaná (maximální výše těžeb na decennium (10 let) a minimální podíl melioračních zpevňujících dřevin – u majetku nad 3 ha). Nepřevezmu – li si ji, musím vždy příslušný orgán státní správy žádat o povolení těžby.

8.Vždy se poradím s odborníkem, chci-li provádět ve svém lese jakýkoliv zásah

Tak, jak již bylo v předešlých bodech popsáno, vždy je nutno, abych se poradil se svým OLH, který mi doporučí, co mohu nebo musím ve svém lese provádět. Byť se jedná o zpracování jedné soušky, raději ho kontaktuji a poradím se. Je to i z důvodu následné evidence o provádění činností v mém lese, kterou má OLH za povinnost administrovat a následně každoročně odevzdávat příslušnému orgánu státní správy lesů.

9.Momentální zisk z prodaného dříví je pomíjivý.

Dodržel jsem všechny předešlé body a rozhodl jsem se, po poradě s OLH, provést mýtní úmyslnou těžbu. Tj. pokácím několik stromů, které mi OLH vyznačí! Může a nemusí vzniknout holina (5 a více arů), kterou jsem povinen zalesnit do dvou let od provedení těžby. Co z toho plyne? Musím mít na paměti, že utržené finance za prodané dříví nemohu hned utratit, ale část si musím ponechat na činnosti, které byly popsány v předešlých bodech. Zjistím tedy, že v lese je to jeden velký koloběh a ze zisku (výnosy z dříví – náklady na těžbu) mám ještě míň, než jsem si původně myslel. 

10.Nikdy neprodávám dříví bez jasně daných smluvních podmínek.

Největší kámen úrazu pro vlastníky lesa. Ani kamarád z restaurace, ani soused není ten úplně dobrý rádce při prodeji mého dříví. Někdy ani OLH nebývá ten pravý. Jsem – li rozhodnut provést těžbu, nejprve si nechám zjistit odhad množství dřevní hmoty nastojato. Toto umí jak OLH, tak soudní znalec. Jsem – li opatrný, objednám si znalce. Proč? Ač to stojí peníze, je to naprosto nezávislá osoba, která mi navíc provede i sortimentaci nastojato a jakýsi odhad možného výnosu z budoucího prodeje dříví. Poté se rozhodnu provést těžbu. OLH mi třeba poradí nějakou firmu, ale já jsem obezřetný a raději poptám ještě jednu nebo dvě. Trvám na tom, že chci provést pouze práci (pokácení, odvětvení a přiblížení na odvozní místo)! Pak se dané firmy mohu dotázat, zda o vytěžené dříví mají zájem, popřípadě opět poptám jiné odběratele. Neprodávám tzv. dříví nastojato, je to pro mne neobjektivní a pro kupujícího taktéž! Chci prodat jednotlivé sortimenty, protože vím, že z jednoho stromu mohu mít několik různých kvalit dříví a tím i na jeden strom (nyní kmen) mohu mít x cen. Tyto sortimenty se dozvím právě od znalce anebo z „Pravidel pro sortimentaci těžebního fondu“. Množství i cena by se měla pohybovat kolem množství a ceny ve znaleckém posudku. Hlavní zásadou, a to naprosto vždy, je sjednání smluvních podmínek, kde bude uvedeno s kým, kdy, co a za kolik! S tímto návrhem se raději poradím pro jistotu se znalcem. Vynaložené stokoruny či tisíce mi ušetří desetitisíce.

 

Lesnictví jako hospodářské odvětví je velmi, velmi obsáhlé a nelze vše shrnout do deseti stručně popsaných výše uvedených bodů. Chci pouze tímto upozornit na bohužel stávající se problémy při správě lesního majetku, které mají fatální dopady pro les i vlastníkovu peněženku.

Můžete se kdykoliv na nás obrátit s dotazy, rádi Vám jako organizace vše lépe vysvětlíme a poradíme. Dotazy můžete zasílat na naše kontaktní maily či přímo je můžete psát zde, na našich web. stránkách (pod článkem do komentářů) anebo zde na facebooku.

Jiří Bliml

1.8.2012