• Služby pro Vás
  • O nás
  • Aktuality
  • Ceník
  • Kontakt
  • Sbírka listin
  • Smlouvy
  • GDPR
  • Impressum

PEFC

facebook

Tisková zpráva SVOL

„Majitelé lesů požadují přímé platby“

Určeno k okamžitému zveřejnění Pelhřimov dne 25.3.2013 Republikový výbor SVOL na svém březnovém jednání v Pelhřimově opakovaně vyjádřil nespokojenost s řešením situace v oblasti finančních podpor lesního hospodářství ze strany krajů a Ministerstva zemědělství. Lesnictví je výjimečné odvětví národního hospodářství. Není pouze producentem ekologické suroviny, ale poskytuje společnosti řadu mimoprodukčních funkcí. Zatímco nároky společnosti na tyto funkce stoupají, ocenění jejich hodnoty je mizivé. Majitelé lesů se proto obracejí na ministra zemědělství s žádostí o zahájení jednání o přímých platbách na hektar lesa. Do roku 2004 (včetně) poskytovalo Ministerstvo zemědělství majitelům lesa tzv. příspěvky na hospodaření v lesích. I když jejich objem postupně klesal, měli vlastníci lesů alespoň určitou jistotu finanční podpory, kterou chápali jako částečnou kompenzaci za mimoprodukční funkce lesa využívané celou společností. Vytvořením nového systému veřejné správy a samosprávy a přechodem výplaty finančních podpor pro lesní hospodářství na nově zřízené kraje se však situace radikálně změnila. V řadě případů kraje odstoupily od jednotného pohledu na potřeby lesního hospodářství a vytvořily si nová pravidla, která mají za následek nerovnoprávné postavení vlastníků lesů v různých krajích, diskriminaci majitelů podle druhu vlastnictví, velikosti majetku apod. Některé kraje využily skutečnosti, že prostředky na lesnictví nejsou účelově vázané, a hradí z nich jiné potřeby. Podpora lesnictví se tak během osmi let snížila z půl miliardy korun na pouhých 160 mil. korun (plán pro rok 2013). Matná lesní politika ve sféře Ministerstva zemědělství v uplynulých letech, která včas a účinně nezareagovala na promyšlenou environmentální politiku Ministerstva životního prostředí, přivedla lesnictví k jeho dehonestaci a postupnému vytěsňování z lesů. Zatímco stát vynakládá stomiliónové částky na podporu nejrůznějších ekologických projektů, nad jejichž smysluplností a oprávněností se dá mnohdy pochybovat, lesnictví, které přejímá do své běžné profesní činnosti lesnické služby v oboru environmentálních a sociálních potřeb společnosti, zůstává na okraji jeho pozornosti. S tím se majitelé nestátních lesů pochopitelně nemohou smířit a žádají proto ministra zemědělství, aby zahájil jednání o poskytování přímých plateb na hektar lesa. Otázka finančních podpor hospodaření v lesích bude i nosným tématem celorepublikové konference SVOL s názvem „Vlastnictví lesa nejen zavazuje, ale také opravňuje“, která se uskuteční 11. dubna v Pelhřimově. Na jednání je pozván ministr zemědělství, zástupci Parlamentu ČR, hejtman Zlínského kraje a předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro zemědělství, předseda Svazu měst a obcí ČR a další hosté. Další informace: Zhruba 40 % lesních pozemků v České republice patří nestátním majitelům – městům, obcím, soukromým majitelům – fyzickým osobám či právnickým osobám, lesním družstvům obcí, školám apod. Jejich zájmy, k nimž patří zejména zajištění rovnováhy mezi všemi stránkami hospodaření v lesích (ekologickou, ekonomickou a sociální) a respektování vlastnických práv, obhajuje a prosazuje na regionální, národní i mezinárodní úrovni dobrovolná organizace majitelů a správců nestátních lesních majetků Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). K dnešnímu dni její členové hospodaří na 377 tisících hektarech lesa, což představuje 14 % výměry všech lesů v republice. Více na www.svol.cz