• Služby pro Vás
  • O nás
  • Aktuality
  • Ceník
  • Kontakt
  • Sbírka listin
  • Smlouvy
  • GDPR
  • Impressum

PEFC

facebook

Tisková zpráva SVOL

„Jak je to se zisky vlastníků lesů?“

Určeno k okamžitému zveřejnění Pelhřimov dne 7.8.2013

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR (tzv. Zelená zpráva) projednaná vládou 31. července t. r. přinesla podrobný pohled na celé odvětví a poskytla lidem z oboru i zájemcům z řad veřejnosti celou řadu cenných informací. Jak ukázala zpráva ČTK ze dne 5. srpna „Zisk vlastníků lesů loni rostl, nejvíce vydělával stát“, dají se tyto údaje chybnou interpretací hrubě zkreslit. Již s tvrzením v titulku nelze souhlasit. Ano, státní podnik Lesy České republiky v roce 2012 skutečně vykázal rekordní zisk ve výši téměř 5,5 miliardy Kč, nicméně k tomu, aby celé tvrzení z titulku bylo pravdivé, je ještě daleko. Možnost odvodu tohoto zisku do státního rozpočtu, tedy skutečně státu, zavedla až novela zákona o státním podniku od 1. srpna t. r. O této možnosti, nikoliv povinnosti, rozhoduje Ministerstvo zemědělství po předchozím souhlasu vlády. Ze zisků LČR, ani z těch „obřích“ z posledních tří let, do státního rozpočtu zatím nedorazila ani koruna. Za pozornost jistě stojí, že zisky státního podniku do r. 2010 byly řádově pouze ve stovkách milionů korun, tedy zcela neodpovídající rozloze spravovaného lesa, ani zisku dosahovanému v současnosti. Při pohledu na tuto skutečnost jsou na místě tři otázky: kde končily tyto miliardy do roku 2010, zda je současná výše zisku úměrná a zda není cenou za tyto zisky destabilizace lesnického sektoru jako takového. Zpráva ČTK uvádí, že u státních lesů dosahoval zisk před zdaněním na hektar včetně dotací 3.907 korun, u lesů soukromých 2.103 korun a že nejmenší zisk vykazovaly lesy ve vlastnictví měst a obcí (1.452 Kč na hektar). Toto tvrzení vyplývá z neznalosti způsobu hospodaření v lesích ve vlastnictví státu a ve vlastnictví fyzických osob, měst a obcí a je nezbytné je upřesnit. To, že se porovnávají a dávají do souvislostí vzájemně odlišná čísla, je způsobeno nájemným, které právě obecní a městské organizace, ale i organizace zřízené fyzickými osobami k obhospodařování lesů svým zřizovatelům odvádějí. Zde je podstata onoho rozdílu zisku, který vytváří státní podnik a zatím si jej ponechává na svých sice transparentních účtech, ale vlastníkovi (státu) jej dosud neodevzdává a nižšího vytvořeného zisku fyzických osob a obecních majetků, které musí kromě zisku vytvářeného pro svůj vlastní rozvoj, nákup techniky či investování do vybavení firmy, pravidelně odvést svému vlastníkovi nájemné. V Zelené zprávě je vliv nájemného na zisk zejména obecních a městských lesů sice v textu vysvětlen, nicméně pro účely zprávy ČTK toto vysvětlení nebylo vůbec vzato do úvahy. V rámci interního ekonomického šetření, které provádí Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, je odváděné nájemné jednou z podstatných zjišťovaných hodnot. Pouze v roce 2009, kdy byly ceny dříví na velmi nízké úrovni, poklesla tato hodnota na necelých 1.500 Kč/ha, v ostatních letech se hodnota odváděného nájemného pohybuje mírně nad 2.000 Kč/ha. Připočteme-li tedy toto nájemné k výši zisku vykázaného městskými a obecními lesy ze Zelené zprávy, přiblížíme se hodnotě uváděné pro státní vlastnictví. Způsob správy obecních, městských i soukromých majetků však na rozdíl od systému zadávání prací u LČR podporuje stabilní pracovní místa na venkově a jednoznačně preferuje místní drobné živnostníky a dřevařské provozovny.

Poznámka pro editory: Zhruba 40 % lesních pozemků v České republice patří nestátním majitelům – městům, obcím, soukromým majitelům – fyzickým osobám či právnickým osobám, lesním družstvům obcí, školám apod. Jejich zájmy, k nimž patří zejména zajištění rovnováhy mezi všemi stránkami hospodaření v lesích (ekologickou, ekonomickou a sociální) a respektování vlastnických práv, obhajuje a prosazuje na regionální, národní i mezinárodní úrovni dobrovolná organizace majitelů a správců nestátních lesních majetků Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). K dnešnímu dni její členové hospodaří na 377 tisících hektarech lesa, což představuje 14 % výměry všech lesů v republice. Více na www.svol.cz