• Služby pro Vás
  • O nás
  • Aktuality
  • Ceník
  • Kontakt
  • Sbírka listin
  • Smlouvy
  • GDPR
  • Impressum

PEFC

facebook

Tisková zpráva SVOL

 „Přírodu dokážou ochránit lidé, kteří s ní pracují“

 

Určeno k okamžitému zveřejnění

Pelhřimov dne 26.2.2014

 

Majitelé soukromých lesů včera na celostátním jednání SVOL-komory soukromých lesů v Jihlavě projednávali vývoj lesnického sektoru, dotační systém v lesnictví včetně budoucí podoby Programu rozvoje venkova na období po roce 2014 a možné formy spolupráce s orgány ochrany přírody při správě oblastí Natury 2000.  Na závěr svého jednání schválili prohlášení k zachování kulturní krajiny a obnovení jejích přirozených funkcí. Setkání se zúčastnil Martin Žižka, pověřený náměstek pro lesní hospodářství, zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny David Lacina a člen představenstva Land&Forst Betriebe Österreich Michael Bubna-Litic.

Podle vyjádření Martina Žižky chce Ministerstvo zemědělství pod novým vedením s vlastníky lesů spolupracovat. Za priority resortu označil jmenování nového generálního ředitele státního podniku Lesy ČR a změny v jeho hospodářské politice shrnuté v dokumentu „Dřevěná kniha“,  jmenování náměstka pro lesní hospodářství, dále řešení otázky škod zvěří způsobených na zemědělských a lesních pozemcích a novelizaci vyhlášky o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

S novým panem ministrem chtějí majitelé lesů řešit dotační situaci v lesnictví, a to komplexně. „Nejde pouze o příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž objem se v některých krajích blíží nule, ale také o finanční prostředky z evropských fondů určené na zvyšování konkurenceschopnosti českého lesnictví (osa I) a zlepšování životního prostředí a krajiny (osa II)  v rámci Programu rozvoje a otázku úhrady mimoprodukčních funkcí lesů“, přiblížil situaci předseda SVOL František Kučera. „Navrhovaný rozpočet na lesnická opatření Programu rozvoje venkova pro příštích sedm let je alarmující“, doplnil člen předsednictva SVOL Jan Kalafut. „V rámci osy I činil rozpočet na lesnická opatření  v programovacím období 2007-2013 více než 85 miliónů EUR, ovšem na programovací období 2014-2020 je naplánováno pouhých 26,6 miliónů EUR! Na opravy cest by dle stávajícího návrhu vlastníci lesů dostali pouze zhruba jednu třetinu částky předchozího období, na nákup techniky a vybavení provozoven dokonce ještě méně než jednu třetinu předchozí částky. A razantní snížení – o více než 1/3 oproti minulému období – je navrhováno také v opatřeních osy II.“ Podle Martina Žižky je otázka evropských dotací stále otevřená a jednání zatím není ukončeno. Co se týká převedení dotací z krajů na ministerstvo, určitá šance by byla, ale závisí na možnostech rozpočtu.

Předseda Komory soukromých lesů Tomáš Czernin připomněl, že majitelé lesů by možná ocenili větší volnost pro rozhodování, jak se svým lesem nakládat, než dotace na hospodaření v lesích. Zároveň však doplnil, že uvolnění stávajících pravidel hospodaření v lese asi nelze předpokládat a spíše jde o to zamezit dalším snahám o omezování vlastnických práv z důvodů vydávaných za veřejný zájem. Vyzdvihl také skutečnost, že majitelé lesů poskytují obhospodařováním svého majetku společnosti benefity, které se v jejich účetní bilanci projevují pouze na straně nákladů a proto považuje za naprosto legitimní požadavek na objektivní ohodnocení mimoprodukčních funkcí  lesních majetků s právní jistotou úhrady. „Řešení, jak jej finančně zabezpečit, by se jistě našla, napadá mě například úhrada vlastníkům lesů z výnosů emisních povolenek“, dodal.

Člen představenstva rakouského Sdružení zemědělských a lesních podniků Michael Bubna-Litic konstatoval, že lesnictví je atakováno různorodými zájmy a požadavky - ochranářů, zpracovatelů dřeva, výrobců papíru či pro energetické účely. „To jsou velké výzvy pro hospodaření v lesích, ale naše společnost se dokáže jen těžko vypořádat s tím, že pěstování lesa je dlouhodobá záležitost -  nikdo nesklízí, co sám zasel. Vlastník lesa navíc čelí nepochopení ze strany veřejnosti. Především lidé ve městech zdůrazňují své ekologické zaměření, chtějí sedět na dřevěných židlích, ale přitom nechápou, že lesníci kácí živé stromy. To má za následek nárůst legislativy a nejrůznějších omezení, která vznikají „od zeleného stolu“, bez účasti lesníků.  „Lidé, kteří s přírodou pracují, ji dokážou ochránit lépe než zákony“, uvedl. Za nepředstavitelný označil záměr ponechat samovolnému vývoji 15 % lesů na území Evropské unie a zdůraznil nutnost spolupráce mezi vlastníky na mezinárodní úrovni.

V prohlášení schváleném na jihlavském zasedání, které bude postoupeno představitelům vlády, vyjádřili účastníci jednání svůj nesouhlas s konzervačními přístupy vedoucími až k požadavkům ponechání lesních ekosystémů samovolnému vývoji a poukázali na způsoby hospodaření v lesích, díky nimž se zachovala řada chráněných druhů do současné doby. „Využívat a zároveň tím chránit“ je přístup, o jehož prosazení do nejvyšších pater politiky usilují po vzoru bavorských a rakouských kolegů také vlastníci lesů v Česku, neboť přináší do regionů zaměstnanost a mohou z něj profitovat všechny zainteresované strany. Prohlášení je aktuální nejen s ohledem na opakované snahy vyhlásit v ČR nové národní parky, ale také s ohledem na rozšiřování národního seznamu evropsky významných lokalit Natury 2000. Majitelé lesů se nebrání spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Ministerstvem životního prostředí, ale z minulosti vědí, že ne vždy jsou orgány ochrany přírody přístupny požadavkům a argumentům vlastníka lesa, i když často je to právě vlastník lesa, díky jehož hospodaření se na konkrétní lokalitě předmět ochrany nalézá!

Na další dva roky byl do vedení SVOL-komory soukromých lesů opět zvolen pan Tomáš Czernin, místopředsedou se stal pan Josef Bartoň-Dobenín. Do představenstva Komory byli dále zvoleni  pánové Michael Podstatzký-Lichtenstein, František Kinský a Miroslav Pacovský.