Služby pro Vás

Staňte se našimi klienty, ukážeme Vám cestu k zodpovědnému hospodaření s bezkonkurenční transparentností
 
 
 
 
 
 Předmět činnosti:
Městské lesy Liberec, p.o. se na základě zřizovací listiny a vydaných živnostenských oprávnění zabývají těmito činnostmi v uvedených oborech:
 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 2. Činnost odborného lesního hospodáře
 3. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 4. Zprostředkování obchodu služeb
 5. Velkoobchod a maloobchod
 6. Pronájem a půjčování věcí
 7. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 8. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 9. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
Podrobnější popis nabízených činností:
 1. Naší nabídkou je poskytování služeb v rámci provádění veškerých činností týkající se lesního hospodářství na Vašem majetku, tj. pěstebních a těžebních činností s vysokou kvalifikací a profesionalitou pracovníků

 

 1. a. Pěstební činnosti
  1. 1. zalesnění vč. zajištění nákupu lesních dřevin
  2. 2. provádění výchovných zásahů v lesních porostech (prořezávky, probírky do 40-ti let stáří porostu – zákonná povinnost)
  3. 3. výsek nevhodných dřevin v lesních kulturách
  4. 4. zajištění ochranných opatření proti škodám zvěří, tj. letní a zimní nátěry lesních kultur repelenty, instalace individuálních ochran, výstavba oplocenek
  5. 5. zajištění ochrany lesních kultur proti buřeni – „ožínání“
  6. 6. úklid klestu

b. Těžební činnosti
 1. 1. zajištění provedení předmýtních těžeb (P40+)
 2. 2. zajištění provedení veškerých obnovních těžeb (mýtní úmyslné, výběrem)
 3. 3. zajištění zpracování nahodilých či kalamitních těžeb

Dále Vám nabízíme kvalifikované ošetření dřevin řezem rostoucích mimo les, tj. veřejná zeleň či zeleň na zahradách. Tato činnost je prováděna pracovníky s arboristickým certifikátem. Kácení dřevin pomocí horolezecké techniky vč. úklidu.
 
 
 
 
2. Činnost odborného lesního hospodáře
.
Nabízíme Vám veškerou činnost zahrnující správu Vašeho či Vámi pronajatého lesního majetku, která dle zákona 289/1995 Sb. o lesích musí být zaštítěna odborným lesním hospodářem (fyz. osoba s pravomocnou licencí).
Provedeme Vám analýzu veškerých činností, které plynou z lesní hospodářské osnovy (LHO) či lesního hospodářského plánu (LHP), pořízený na Váš lesní majetek.
Zpracujeme Vám ekonomicky nejefektivnější a přírodě nejšetrnější plán činností na dobu platnosti LHO či LHP.
Zajistíme veškeré administrativní činnosti v rámci žádostí o finanční podporu na hospodaření v lesích, popřípadě provedeme analýzu možnosti čerpání dotací z fondů EU.
Dále Vám nabízíme veškerou činnost plynoucí z bodu 1.
.
3. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin – s touto činností se zabýváme spíše
okrajově, nicméně po dohodě lze tuto činnost zajistit.
.
4. Zajistíme pro Vás odbyt jakékoli dřevní hmoty či od Vás přímo vykoupíme dřevní hmotu dle smluvních cen.
Zajistíme Vám zprostředkování služeb a činností týkající se především lesního hospodářství, ….
.
5. Poradenská a konzultační činnost se týká víceméně dílčích činností uvedených v bodu 2.
Dále pak poradenství na jaké instituce se v rámci lesního hospodářství, myslivosti,
ochrany přírody, aj. obrátit.
.
6. Mimoškolní výchova, lektorská činnost - lesní pedagogika
 

 

Čtyři roční období,  aneb výchova lesa
Když jarní slunce pupeny otvírá
a zmrzlou vodu rozpouští,
lesník se činností ubírá
do prořezu lesních houští.
V letním svitu a teplém vánku
seče srhu kolem stromku.
S padajícím listím a mračny nad hlavou,
proplétá se klestím, značíc probírku smrkovou.
První vločka k zemi padá, vše je k zimě přichystáno,
Lesník se vždy obává, zda má dříví vytaháno.

J.B.

 
Nabídka výukových programů lesní pedagogiky

Programy jsou koncipovány následující formou:
a) dvou až tří hodinové výukové celky formou přednášky v terénu, popř. v učebně v místě školy
b) půldenní nebo celodenní exkurze
Cílem programů je doplnit a rozšířit školní výuku, předání informací o lese a hospodaření v něm, s hlavním důrazem na lesní pedagogiku, osvojování si zásad ekologického myšlení a vytvoření pocitu spoluodpovědnosti člověka za stav krajiny a celého svého životního prostředí.
Náplní všech programů jsou praktické ukázky, tématické hry a úkoly (vše doplněné výkladem a diskuzí).
Programy jsou určeny pro: 1. mateřské školy
 2. základní školy – s rozlišením pro 1. a 2. stupeň