0 ks
0 Kč

Krátce o nás

Stručná informace o historii městského lesního majetku

Na základě restitučních nároků města dle §2 ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí získalo Město Liberec počátkem roku 1992 cca 180 ha lesa, a to především v oblasti Lidové sady. V průběhu dalších deseti let docházelo k postupnému získávání restitučních nároků na tzv. historický majetek města a přídělů. V roce 2002 Statutární město Liberec (dále jen SML) vlastnilo již cca 540 ha lesa a v roce 2006 cca 600 ha lesních pozemků. Do konce roku 2009 spadalo obhospodařování lesního majetku do samosprávy statutárního města. 1.1. 2010 vznikla z důvodu zlepšení ekonomické efektivnosti a pružnosti řízení na základě schválení návrhu představiteli SML příspěvková organizace města Městské lesy Liberec, p.o.

Současnost

V roce 2009 byl připravován projekt na transformaci správy lesního majetku SML, ať už z hlediska transparentnosti, ekonomické efektivity či podpory vlastní subjektivity hospodaření, tak především z hlediska hospodaření s lesním majetkem města tak, aby byla rozvíjena a podporována polyfunkčnost lesa, tj. sloužit pro širokou veřejnost i z hlediska rekreačního, enviromentálního, apod. Proto v témže roce došlo ke schválení návrhu představiteli SML, a to zřízení příspěvkové organizace MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. s platností od 1.1. 2010.

více informaci o předmětu naší činnosti

Charakteristika LESNÍHO MAJETKU

Veškerý lesní majetek ve vlastnictví SML byl předán do správy Městských lesů Liberec, p.o., jedná se o celkovou výměru 576,26 ha lesních pozemků (údaj platný k 1.1.2010). Městské lesy se rozprostírají téměř po celém území města Liberce a to konkrétně v k.ú. Ruprechtice, Kateřinky, Krásná Studánka, Radčice u Krásné Studánky, Horní Hanychov, Vesec, Dlouhý Most, Vratislavice n. N., Kunratice u Liberce, Starý Harcov, Liberec a Machnín. Největším komplexem lesního majetku je lokalita Lidové sady, lokalita Ještěd, k.ú. Vratislavice, Kunratice u Liberce a Radčice u Krásné Studánky.

Celková výměra k 1.1.2009 činí 576,26 ha lesa z toho:

Porostní půda (ha) Bezlesí (ha) Jiné pozemky (ha) PUPFL (ha)
550,04 24,81 1,41 576,26

Správa lesů

V současné době má organizace tři zaměstnance. Vedoucího pracovníka, který zastřešuje celkové řízení organizace a zároveň je stanoven jako odborný lesní hospodář pro lesní majetek, a lesníka, který koordinuje lesnický provoz. Další zaměstnancem je referent pro administrativu a účetnictví.

Lesní majetek a hospodaření je certifikováno dle systému PEFC (www.pefc.cz). Jsme členy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL www.svol.cz), odkud čerpáme nejaktuálnější informace týkající se našeho odvětví.

Lesnické činnosti jsou projektovány na jeden rok a jsou odvozovány z lesního hospodářského plánu (s platností 2010-2019). Na veškeré práce (těžba a přibližování dřeva, prořezávky, zalesňování, úklid klestu, opravy lesních cest, propustí apod.) jsou najímány živnostníci, malé firmy, brigádníci či vězni ve výkonu trestu. Obchod s dřívím je prováděn v režimu OM, tzn. že vytěžené a přiblížené dříví, které je zhodnoceno správnou manipulací do sortimentů, je efektivně prodáváno dalším zpracovatelům. Nekvalitní nebo kalamitní dříví v malém množství je zpracováváno formou samovýrob, jako možnosti získání levného topiva pro občany Liberecka.

Nedílnou součástí činností organizace je poskytování služeb drobným vlastníkům lesů. Na jedné straně výkon odborného lesního hospodáře, na straně druhé zajištění a provedení konkrétních lesnických prací s transparentním zobchodováním vytěžené dřevní hmoty. Platby za dříví jdou od odběratele (např. pilařského provozu) přímo vlastníkovi lesa. Při obchodu s dřívím nebo nákupu sazenic jsou využity výhodnější obchodní kontrakty organizace (výhodnější, než má drobný vlastník lesa).

Dalšími činnostmi jsou údržba veřejné zeleně, rizikové kácení dřevin, ořezy dřevin, atd.

Osvětová činnost

Městské lesy Liberec pořádají výukové programy obsahující problematiku lesnictví, myslivosti a ekologie. Tyto programy jsou zaměřeny na různé skupiny, např. mateřské školy, základní školy, zájmové kroužky apod. V této činnosti organizace spolupracuje s dalšími subjekty: SEV Divizna, LČR, s.p., atd.

Pěstování lesa a stanovené cíle

Obecně les pokrývá třetinu území naší republiky, je důležitým prvkem v krajině poskytující nejen dřevní hmotu, ale i životní prostředí pro velkou řadu živočichů a rostlin, produkuje kyslík, chrání půdu před erozí, ovlivňuje koloběh vody. Jinými slovy tvoří lesní ekosystém, pro život člověka nepostradatelný.  Liberecké lesy se nachází ve městě a  jeho okolí. Jsou důležitou částí Liberce, kde lidé z města nacházejí klid, prostor pro odpočinek, sport nebo turistiku. Tento fakt mají liberečtí lesní hospodáři na zřeteli a podle toho přistupují k obhospodařování lesa. Cílem pěstování lesa je uplatňovat jemné způsoby hospodaření, tj. zajistit trvalost přiměřeně starého, vysokokmenného lesa, jehož prostředkem je přirozená obnova. Na některých místech udržet na jiných vytvořit druhově pestrý, věkově rozrůzněný les se složitou porostní výstavbou. Obhospodařovat takový les, který bude bezpečně a vyrovnaně plnit všechny jeho funkce jak produkční tak mimoprodukční. To vše za předpokladu dobré ekonomické efektivnosti správy svěřeného majetku.

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.